A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑๐
ผู้ใดสกัดหิน ผู้นั้นอาจเจ็บเพราะหินนั้น ผู้ใดผ่าขอนไม้ ผู้นั้นจะประสบอันตรายเพราะขอนไม้นั้นได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

คนที่สกัดหินอาจได้รับบาดเจ็บเพราะหิน คนที่เลื่อยซุงอาจได้รับอันตรายจากซุง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คน​ที่​ทำงาน​ใน​เหมือง​หิน อาจจะ​บาดเจ็บ​จาก​หิน​พวกนั้น คน​ที่​ตัดไม้ อาจจะ​เจ็บตัว​เพราะ​มัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ผู้ใดสกัดหิน ผู้นั้นอาจเจ็บเพราะหินนั้น ผู้ใดผ่าขอนไม้ ผู้นั้นจะประสบอันตรายเพราะขอนไม้นั้นได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ผู้ใดสกัดหิน ผู้นั้นจะเจ็บเพราะหินนั้น ผู้ใดผ่าขอนไม้ ผู้นั้นจะประสบอันตรายเพราะขอนไม้นั้นได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ผู้ ใด สกัด หิน ผู้ นั้น จะ เจ็บ เพราะ หิน นั้น ผู้ ใด ผ่า ขอน ไม้ ผู้ นั้น จะ ประสบ อันตราย เพราะ ขอน ไม้ นั้น ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok