A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑๐
คือคนเขลาถูกแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งสูงใหญ่ และคนมั่งคั่งรับตำแหน่งต่ำต้อย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

คือให้คนโง่ได้ตำแหน่งสูง ขณะที่คนร่ำรวยอยู่ในตำแหน่งต่ำต้อย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คนโง่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​ไว้​ใน​ตำแหน่ง​สูง ส่วน​คนรวย​กลับ​ได้รับ​ตำแหน่ง​ที่​ต่ำต้อย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

คือคนเขลาถูกแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งสูงใหญ่ และคนมั่งคั่งรับตำแหน่งต่ำต้อย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

คือคนเขลาถูกแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งสูงใหญ่ และคนมั่งคั่งรับตำแหน่งต่ำต้อย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คือ คน เขลา ถูก แต่งตั้ง ไว้ ใน ตำแหน่ง สูง ใหญ่ และ คน มั่งคั่ง รับ ตำแหน่ง ต่ำต้อย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok