A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑๐
๒๐
อย่าแช่งด่าพระราชา เออ แม้แต่ในความคิดก็อย่าเลย และอย่าแช่งคนมั่งมี แม้เจ้าอยู่ในห้องนอนของเจ้า เพราะนกในอากาศจะคาบเสียงของเจ้าไป หรือตัวที่มีปีกจะเล่าเรื่องนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๐
อย่าแช่งด่ากษัตริย์ แม้แต่ในความคิดคำนึง หรือแช่งด่าคนรวยในห้องนอนของท่าน เพราะนกในอากาศอาจจะคาบวาจาของท่านไป และนกที่โบยบินอาจจะรายงานสิ่งที่ท่านพูด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๐
อย่า​ได้​ต่อว่า​กษัตริย์​ใน​ทาง​ที่​เสียๆหายๆ แม้แต่​กับ​เพื่อนสนิท​ก็​อย่าทำ​เลย อย่า​ได้​ต่อว่า​คนรวย​ใน​ทาง​ที่​เสียๆหายๆ แม้แต่​ตอน​ที่​อยู่​ใน​ห้องนอน​ของเจ้า เพราะ​นก​ใน​อากาศ​อาจจะ​คาบ​เอา​คำพูด​ของเจ้า​ไป​บอก​คนอื่น และ​สัตว์ปีก​ทั้งหลาย​อาจจะ​เอา​เรื่อง​ที่​เจ้าพูด​ไป​รายงาน​ก็ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๐
อย่าแช่งด่าพระราชา เออ แม้แต่คิดแช่งด่าในใจก็อย่าเลย และอย่าแช่งคนมั่งมีที่ในห้องนอนของเจ้า เพราะนกในอากาศจะคาบเสียงของเจ้าไป หรือตัวที่มีปีกจะเล่าเรื่องนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๐
อย่าแช่งด่ากษัตริย์ เออ แม้แต่คิดแช่งด่าในใจก็อย่าเลย และอย่าแช่งคนมั่งมีที่ในห้องนอนของเจ้า เพราะนกในอากาศจะคาบเสียงของเจ้าไป หรือตัวที่มีปีกจะเล่าเรื่องนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๐
อย่า แช่ง ด่า กษัตริย์ เออ แม้แต่ คิด แช่ง ด่า ใน ใจ ก็ อย่า เลย และ อย่า แช่ง คน มั่งมี ที่ ใน ห้อง นอน ของ เจ้า เพราะ นก ใน อากาศ จะ คาบ เสียง ของ เจ้า ไป หรือ ตัว ที่ มี ปีก จะ เล่า เรื่อง นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok