A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑๐
๑๙
อาหารทำให้คนหัวเราะ และเหล้าองุ่นทำให้ชีวิตชื่นบาน และเงินก็จัดให้ได้ทุกอย่าง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๙
งานเลี้ยงสังสรรค์ให้เสียงหัวเราะ เหล้าองุ่นให้ชีวิตรื่นเริง แต่เงินคือคำตอบสำหรับทุกสิ่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๙
อาหาร​เตรียม​ไว้​สำหรับ​กิน​กัน​อย่าง​สนุก​สนาน และ​เหล้าองุ่น​ให้​ความสุข​กับ​ชีวิต แต่​เงิน​เป็น​คำตอบ​สำหรับ​ทุกสิ่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๙
เขาทำอาหารไว้เพื่อให้คนหัวเราะ และเหล้าองุ่นทำให้ชีวิตชื่นบาน และเงินก็จัดให้ได้ทุกอย่าง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๙
เขาจัดงานเลี้ยงไว้เพื่อให้คนหัวเราะ และน้ำองุ่นทำให้ชื่นบาน และเงินก็จัดให้ได้ทุกอย่าง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๙
เขา จัด งาน เลี้ยง ไว้ เพื่อให้ คน หัวเราะ และ น้ำ องุ่น ทำให้ ชื่นบาน และ เงิน ก็ จัด ให้ ได้ ทุก อย่าง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok