A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑๐
๑๘
เพราะความขี้เกียจ หลังคาจึงทรุดพังลง และเพราะความเกียจคร้าน เรือนจึงรั่วเฉอะแฉะ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
หากผู้ใดเกียจคร้าน จันทัน ก็ผุพัง หากงอมืองอเท้า เรือนก็รั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
เพราะ​ความ​ขี้เกียจ หลังคา​ถึง​ได้​พัง​ลงมา และ​เพราะ​ไม่​เอาใจใส่ บ้าน​ถึง​ได้รั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
เพราะความขี้เกียจ หลังคาจึงหักพังลง และเพราะความเกียจคร้านเรือนจึงรั่วเฉอะแฉะ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
เพราะความขี้เกียจ หลังคาจึงหักพังลง และเพราะมือเกียจคร้านเรือนจึงรั่วเฉอะแฉะ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
เพราะ ความ ขี้ เกียจ หลังคา จึง หัก พัง ลง และ เพราะ มือ เกียจคร้าน เรือน จึง รั่ว เฉอะแฉะ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok