A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑๐
๑๖
โอ แผ่นดินเอ๋ย วิบัติแก่เจ้าเมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็นเพียงคนรับใช้ และเจ้านายทั้งหลายของเจ้ามีการเลี้ยงกันสนุกสนานแต่เช้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๖
วิบัติแก่เจ้า ดินแดนซึ่งมีคนรับใช้ เป็นกษัตริย์ และบรรดาเจ้านายกินเลี้ยงเฮฮากันตั้งแต่เช้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๖
น่าอับอาย​จริงๆ​สำหรับ​เจ้า แผ่นดิน​ที่​มี​กษัตริย์​ที่​ยัง​เป็นเด็ก​อยู่ และ​มี​พวก​เจ้าชาย​ที่​ชอบ​จัด​งานเลี้ยง​กัน​ตั้งแต่​เช้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๖
โอ บ้านเมืองเอ๋ย วิบัติแก่เจ้าเมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็นเด็ก และเจ้านายทั้งหลายของเจ้ามีการเลี้ยงกันสนุกสนานแต่เช้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๖
โอ บ้านเมืองเอ๋ย วิบัติแก่เจ้าเมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็นเด็ก และเจ้านายทั้งหลายของเจ้ามีการเลี้ยงกันสนุกสนานแต่เช้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๖
โอ บ้านเมือง เอ๋ย วิบัติ แก่ เจ้า เมื่อ กษัตริย์ ของ เจ้า เป็น เด็ก และ เจ้านาย ทั้งหลาย ของ เจ้า มี การ เลี้ยง กัน สนุกสนาน แต่ เช้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok