A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑
๑๕
อะไรที่คดจะทำให้ตรงไม่ได้ และอะไรที่ขาดอยู่จะนับให้ครบไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
สิ่งที่คดงอก็ทำให้เหยียดตรงไม่ได้ สิ่งที่ขาดอยู่ก็นับไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
สิ่ง​ที่​คดงอ​แล้ว จะ​ทำ​ให้​กลับ​มา​ตรง​อีก​ก็​ไม่ได้​แล้ว และ​สิ่ง​ที่​ไม่มี​ตัวตน​ก็​จะ​นับ​ไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
อะไรที่คดจะทำให้ตรงไม่ได้ และอะไรที่ขาดอยู่จะนับให้ครบไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
อะไรที่คดจะทำให้ตรงไม่ได้ และอะไรที่ขาดอยู่จะนับให้ครบไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
อะไร ที่ คด จะ ทำให้ ตรง ไม่ ได้ และ อะไร ที่ ขาด อยู่ จะ นับ ให้ ครบ ไม่ ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok