A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑
๑๒
ข้าพเจ้า ปัญญาจารย์ เคยเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
ข้าพเจ้าปัญญาจารย์ เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลอยู่ในเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
ตัว​อาจารย์​เอง​เป็น​กษัตริย์​ใน​เมือง​เยรูซาเล็ม และ​ปกครอง​ชนชาติ​อิสราเอล​มา​หลายปี​แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
ข้าพเจ้า ปัญญาจารย์ เคยเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
ข้าพเจ้า ปัญญาจารย์ เคยเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
สติปัญญา และ ความ รู้มาก มาย นำ ความ เศร้า โศก และ ความ เสียใจ มา สู่ เรา ข้าพเจ้า ปัญญา จารย์ เคย เป็น กษัตริย์ เหนือ อิส รา เอลในก รุ ง เยรูซา เล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok