A A A A A
ปัญญาจารย์ ๑
ถ้อยคำของปัญญาจารย์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด กษัตริย์ในเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ถ้อยคำของปัญญาจารย์ กษัตริย์ในเยรูซาเล็ม เชื้อสายดาวิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

นี่​คือ​คำสอน​ของ​อาจารย์​ผู้ที่​เป็น​ลูก​ของ​ดาวิด และ​เป็น​กษัตริย์​ใน​เมือง​เยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ถ้อยคำของปัญญาจารย์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด กษัตริย์ในเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ถ้อยคำของปัญญาจารย์ ผู้เป็นบุตรชายของดาวิด กษัตริย์ในเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ถ้อยคำ ของ ปัญญา จารย์ ผู้ เป็น บุตร ชาย ของ ดา วิด กษัตริย์ ใน เยรูซา เล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok