A A A A A
สุภาษิต ๙
๑๖
“ใครเป็นคนรู้น้อย ให้เขาหันเข้ามาที่นี่” นางพูดกับผู้ที่ไม่มีสามัญสำนึก ว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๖
“ให้บรรดาคนอ่อนต่อโลก มาที่บ้านของเราเถิด!” นางกล่าวกับบรรดาคนไร้สามัญสำนึกว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๖
“ใคร​ก็​ตาม​ที่​อ่อน​ต่อ​โลก ให้​มาหา​ฉัน​ทางนี้” และ​เธอ​ก็​พูด​กับ​คน​ที่​ไม่​มี​สมอง​คิด​ว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๖
ว่า “ผู้ใดที่เป็นคนเขลา ให้เขาหันเข้ามาที่นี่” นางพูดกับเขาผู้ไร้สามัญสำนึก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๖
"ผู้ใดที่เป็นคนเขลา ให้เขาหันเข้ามาที่นี่" นางพูดกับเขาผู้ไร้ความเข้าใจว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๖
" ผู้ ใด ที่ เป็น คน เขลา ให้ เขา หัน เข้า มา ที่ นี่ " นาง พูด กับ เขา ผู้ ไร้ ความ เข้าใจ ว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok