A A A A A
สุภาษิต ๙
๑๕
พลางร้องเรียกผู้ที่ผ่านไป ผู้เดินตรงไปตามทางของเขา ว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
คอยร้องเรียกผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา ผู้มุ่งหน้าไปตามทางของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
เธอ​ส่งเสียง​ร้อง​เรียก​ผู้คน​ที่​เดิน​ผ่าน​ไป​มา ผู้ที่​เร่งรีบ​เดิน​ไป​ตาม​ทาง​ของ​เขา​ว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
พลางร้องเรียกบรรดาผู้ที่ผ่านไป ผู้เดินตรงไปตามทางของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
พลางร้องเรียกบรรดาผู้ที่ผ่านไป ผู้เดินตรงไปตามทางของเขาว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
พลาง ร้อง เรียก บรรดา ผู้ ที่ ผ่าน ไป ผู้ เดิน ตรง ไป ตาม ทาง ของ เขา ว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok