A A A A A
สุภาษิต ๙
๑๒
ถ้าเจ้ามีปัญญา เจ้าก็มีปัญญาเพื่อตนเอง ถ้าเจ้าเยาะเย้ย เจ้าก็จะทนแต่ลำพัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
หากเจ้าฉลาด สติปัญญาของเจ้าจะให้บำเหน็จแก่เจ้า หากเจ้าชอบเยาะเย้ย เจ้าก็จะทนทุกข์ตามลำพัง”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
ถ้า​หาก​เจ้า​กลาย​เป็น​คน​ฉลาด มัน​ก็​เป็น​ประโยชน์​สำหรับ​ตัว​เจ้าเอง แต่​ถ้า​เจ้า​กลาย​เป็น​คน​หยิ่งยโส เจ้าเอง​นั่นแหละ​ที่​จะ​ต้อง​ทน​ทุกข์ทรมาน”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
ถ้าเจ้าฉลาด เจ้าก็ฉลาดเพื่อตนเอง ถ้าเจ้าเยาะเย้ย เจ้าก็จะทนแต่ลำพัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
ถ้าเจ้าฉลาด เจ้าก็ฉลาดเพื่อตนเอง ถ้าเจ้าเยาะเย้ย เจ้าก็จะทนแต่ลำพัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
ถ้า เจ้า ฉลาด เจ้า ก็ ฉลาด เพื่อ ตน เอง แต่ ถ้า เจ้า เยาะ เย้ย เจ้า ก็ จะ ทน แต่ ลำพัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok