A A A A A
สุภาษิต ๙
๑๑
เพราะโดยปัญญา วันคืนของเจ้าจะทวีขึ้น และปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มพูน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
เพราะเรา วันเวลาของเจ้าจะยืนยาว และปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มพูน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
สติปัญญา​บอก​ว่า “ฉัน​จะ​ทำ​ให้​วัน​คืน​ของ​เจ้า​เพิ่ม​มากขึ้น และ​จะ​เพิ่ม​จำนวน​ปี​เข้า​ไป​ใน​ชีวิต​ของ​เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
เนื่องจากเรา วันคืนของเจ้าจะเพิ่มทวีคูณ และปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มพูน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
เนื่องจากเรา วันคืนของเจ้าจะเพิ่มทวีคูณ และปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มพูน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
เนื่องจาก เรา วัน คืน ของ เจ้า จะ เพิ่ม ทวีคูณ และ ปี เดือน แห่ง ชีวิต ของ เจ้า จะ เพิ่มพูน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok