A A A A A
สุภาษิต ๙
ปัญญา ได้สร้างบ้านของเธอแล้ว เธอได้ทำเสาเจ็ดต้นของเธอไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ปัญญาได้สร้างบ้านขึ้นบนเสาหลักเจ็ดต้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

สติปัญญา​ได้​สร้าง​บ้าน​ของ​เธอขึ้น เธอ​ได้​สร้าง​บ้าน​ที่​มี​เสา​ถึง​เจ็ดต้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ปัญญาได้สร้างเรือนของเธอแล้ว เธอได้ตั้งเสาเจ็ดต้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ปัญญาได้สร้างเรือนของเธอแล้ว เธอได้ตั้งเสาเจ็ดต้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ความ เกรง กลัว พระ เยโฮ วาห์เป็นการ เริ่ม ต้น ของ สติปัญญา ปัญญา ได้ สร้าง เรือน ของ เธอ แล้ว เธอ ได้ ตั้ง เสา เจ็ด ต้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok