A A A A A
สุภาษิต ๗
ลูกเอ๋ย จงรักษาถ้อยคำของข้า จงสะสมบัญญัติของข้าไว้กับเจ้า
จงรักษาบัญญัติของข้า และมีชีวิตอยู่ จงรักษาคำสอนของข้าอย่างกับแก้วตาของเจ้า
จงพันมันไว้ที่นิ้วมือของเจ้า จงเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ลูกเอ๋ย จงปฏิบัติตามคำของเรา จงสะสมคำบัญชาของเราไว้กับตัว
จงทำตามคำบัญชาของเรา และเจ้าจะมีชีวิตอยู่ จงรักษาคำสอนของเราไว้ดั่งแก้วตา
จงพันมันไว้รอบนิ้วเป็นเครื่องเตือนใจ และจงจารึกมันไว้ในดวงใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ลูกพ่อ จดจำ​คำพูด​ของ​เรา​ไว้​ให้ดี ให้​เก็บ​สะสม​คำสั่ง​ของ​เรา​ไว้​กับ​ตัวเจ้า
ให้​รักษา​คำสั่ง​ต่างๆ​ของ​เรา แล้ว​เจ้า​จะ​มี​ชีวิต​ที่​ยั่งยืน ให้​รักษา​คำ​สั่งสอน​ของ​เรา เหมือน​กับ​แก้วตา​ของ​เจ้า
ให้​ผูก​คำสั่ง​ต่างๆ​ของ​เรา​ไว้​ที่​นิ้ว​มือ​ของ​เจ้า และ​ให้​เขียน​พวกมัน​ลง​ไป​บน​แผ่นใจ​ของ​เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

บุตรชายของเราเอ๋ย จงรักษาถ้อยคำของเรา จงสะสมบัญญัติของเราไว้กับเจ้า
จงรักษาบัญญัติของเรา และดำรงชีวิตอยู่ จงรักษาคำสอนของเราอย่างกับแก้วตาของเจ้า
มัดมันไว้ที่นิ้วมือของเจ้า เขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งใจของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

บุตรชายของเราเอ๋ย จงรักษาถ้อยคำของเรา จงสะสมบัญญัติของเราไว้กับเจ้า
จงรักษาบัญญัติของเรา และดำรงชีวิตอยู่ จงรักษากฎเกณฑ์ของเราอย่างกับแก้วตาของเจ้า
มัดมันไว้ที่นิ้วมือของเจ้า เขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งใจของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

จง ระวัง วิถี ทาง ของ หญิง ชั่ว บุตร ชาย ของ เรา เอ๋ย จง รักษา ถ้อยคำ ของ เรา จง สะสม บัญญัติ ของ เรา ไว้ กับ เจ้า
จง รักษา บัญญัติ ของ เรา และ ดำรง ชีวิต อยู่ จง รักษา กฎเกณฑ์ ของ เรา อย่าง กับแก้ ว ตาขอ ง เจ้า
มัด มัน ไว้ ที่ นิ้ว มือ ของ เจ้า เขียน มัน ไว้ บน แผ่น จารึก แห่ง ใจ ของ เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok