A A A A A
สุภาษิต ๗
๒๓
จนลูกธนูปักลึกถึงตับของมัน อย่างนกรนเข้าไปหาบ่วง เขาไม่รู้ว่า นี่มีค่าถึงชีวิต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๓
จนกระทั่งถูกปักด้วยธนูลึกไปถึงตับ เหมือนนกบินไปหากับดัก ไม่รู้ว่าความตายรออยู่ข้างหน้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๓
แล้ว​ลูกธนู​แทงทะลุ​เข้า​ไป​ใน​ตับ​ของ​มัน เขา​เปรียบ​เหมือน​นก​ที่​รี่​เข้า​สู่​ตาข่าย เขา​ไม่​รู้ตัว​ว่า​เขา​จะ​ต้อง​ชดใช้​ความผิดนี้​ด้วย​ชีวิต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๓
จนลูกธนูปักเข้าไปถึงตับ อย่างนกรนเข้าไปหาบ่วง เขาหาทราบไม่ว่า นี่มีค่าถึงชีวิต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๓
จนลูกธนูปักเข้าไปถึงตับ อย่างนกรนเข้าไปหาบ่วง เขาหาทราบไม่ว่านี่มีค่าถึงชีวิต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๓
จน ลูก ธนู ปัก เข้าไป ถึง ตับ อย่าง นก รน เข้าไป หา บ่วง เขา หา ทราบ ไม่ ว่า นี่ มี ค่า ถึง ชีวิต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok