A A A A A
สุภาษิต ๗
๒๒
เขาก็ติดตามนางไปทันที อย่างวัวตัวผู้ไปสู่การฆ่า หรืออย่างกวางเข้าไปติดกับดัก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๒
เขาก็เดินต้อยๆ ตามนางไปทันที เหมือนวัวถูกจูงเข้าโรงฆ่าสัตว์ เหมือนกวาง ก้าวไปติดกับ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๒
แล้ว​เขา​ก็​ตาม​เธอ​ไป​ทันที เหมือน​กับ​วัว​ตัวผู้​ที่​เดิน​ไป​ให้​เขา​ฆ่า เหมือน​กับ​กวาง​หนุ่ม​ที่​เดิน​ไป​ติด​กับดัก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๒
เขาก็ติดตามนางไปทันที อย่างวัวตัวผู้ไปสู่การฆ่า หรืออย่างกวางติดแน่น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๒
เขาก็ติดตามนางไปทันทีอย่างวัวตัวผู้ไปสู่การฆ่า หรืออย่างคนเขลาที่ไปรับโทษที่ขื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๒
เขา ก็ ติดตาม นาง ไป ทันที อย่าง วัวตัวผู้ ไป สู่ การ ฆ่า หรือ อย่าง คน เขลา ที่ ไป รับ โทษ ที่ ขื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok