A A A A A
สุภาษิต ๗
จงรักษาบัญญัติของข้า และมีชีวิตอยู่ จงรักษาคำสอนของข้าอย่างกับแก้วตาของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

จงทำตามคำบัญชาของเรา และเจ้าจะมีชีวิตอยู่ จงรักษาคำสอนของเราไว้ดั่งแก้วตา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ให้​รักษา​คำสั่ง​ต่างๆ​ของ​เรา แล้ว​เจ้า​จะ​มี​ชีวิต​ที่​ยั่งยืน ให้​รักษา​คำ​สั่งสอน​ของ​เรา เหมือน​กับ​แก้วตา​ของ​เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

จงรักษาบัญญัติของเรา และดำรงชีวิตอยู่ จงรักษาคำสอนของเราอย่างกับแก้วตาของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

จงรักษาบัญญัติของเรา และดำรงชีวิตอยู่ จงรักษากฎเกณฑ์ของเราอย่างกับแก้วตาของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

จง รักษา บัญญัติ ของ เรา และ ดำรง ชีวิต อยู่ จง รักษา กฎเกณฑ์ ของ เรา อย่าง กับแก้ ว ตาขอ ง เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok