A A A A A
สุภาษิต ๗
๑๘
มาเถอะ ให้เรามาอิ่มด้วยความรักจนรุ่งเช้า ให้เราสำเริงสำราญกันด้วยความรัก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
มาสิ ให้เราเริงรักดื่มด่ำกันถึงพรุ่งนี้เช้าเลย ให้เราเริงสำราญด้วยความรัก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
มาเถิด ให้​เรา​มา​ดื่มด่ำ​กับ​ความรัก​ของ​เรา​จน​รุ่งเช้า ให้​เรา​ไป​สนุก​สนาน​กับ​ความรัก​ของเรา​กันเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
มาเถอะ ให้เรามาอิ่มด้วยความรักจนรุ่งเช้า ให้เราทำตัวของเราให้ปีติยินดีด้วยความรัก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
มาเถอะ ให้เรามาอิ่มด้วยความรักจนรุ่งเช้า ให้เราทำตัวของเราให้ปีติยินดีด้วยความรัก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
มา เถอะ ให้ เรา มา อิ่ม ด้วย ความ รัก จน รุ่งเช้า ให้ เรา ทำตัว ของ เรา ให้ ปีติ ยินดี ด้วย ความ รัก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok