A A A A A
สุภาษิต ๕
ลูกเอ๋ย จงตั้งใจฟังปัญญาของข้า จงเอียงหูของเจ้าฟังความเข้าใจของข้า
เพื่อเจ้าจะรักษาความเฉลียวฉลาดไว้ และปากของเจ้าจะระแวดระวังความรู้
เพราะปากของหญิงแพศยาก็หยาดน้ำผึ้งออกมา และคำพูดของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ลูกเอ๋ย จงตั้งใจฟังปัญญาของเรา จงเงี่ยหูฟังถ้อยคำแห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งของเรา
เพื่อเจ้าจะได้รักษาความสุขุมรอบคอบ และริมฝีปากของเจ้าจะสงวนความรู้ไว้
เพราะริมฝีปากของหญิงแพศยาหวานปานน้ำผึ้ง และคำพูดของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ลูกเอ๋ย ให้​สนใจ​สติปัญญา​ของ​เรา เงี่ยหู​ฟัง​ความรู้​ความ​เข้าใจ​ของ​เรา​ให้ดี
แล้ว​เจ้า​จะ​ได้​คิด​รอบคอบ และ​ริมฝีปาก​ของ​เจ้า​จะ​พูด​ด้วย​ความรู้​แท้จริง
เพราะ​ริมฝีปาก​ของ​เมีย​คน​อื่นนั้น หยาดเยิ้ม​ด้วย​น้ำผึ้ง และ​คำพูด​ของ​เธอ​ก็​ลื่น​ยิ่งกว่า​น้ำมัน​มะกอก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

บุตรชายของเราเอ๋ย จงตั้งใจต่อปัญญาของเรา จงเอียงหูของเจ้าฟังความเข้าใจของเรา
เพื่อเจ้าจะรักษาความเฉลียวฉลาดไว้ และริมฝีปากของเจ้าจะระแวดระวังความรู้
เพราะริมฝีปากของหญิงชั่วนั้นก็หยาดน้ำผึ้งออกมา และคำพูดของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

บุตรชายของเราเอ๋ย จงตั้งใจต่อปัญญาของเรา จงเอียงหูของเจ้าฟังความเข้าใจของเรา
เพื่อเจ้าจะรักษาความเฉลียวฉลาดไว้ และริมฝีปากของเจ้าจะระแวดระวังความรู้
เพราะริมฝีปากของหญิงชั่วนั้นก็หยาดน้ำผึ้งออกมา และปากของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

จง ระวัง ผู้หญิง ชั่ว บุตร ชาย ของ เรา เอ๋ย จง ตั้งใจ ต่อ ปัญญา ของ เรา จง เอียง หู ของ เจ้า ฟัง ความ เข้าใจ ของ เรา
เพื่อ เจ้า จะ รักษา ความ เฉลียวฉลาด ไว้ และ ริมฝีปาก ของ เจ้า จะ ระแวดระวัง ความ รู้
เพราะ ริมฝีปาก ของ หญิง ชั่ว นั้น ก็ หยาด น้ำผึ้ง ออก มา และ ปากขอ ง นาง ก็ ลื่น ยิ่ง กว่า น้ำมัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok