A A A A A
สุภาษิต ๕
ลูกทั้งหลายเอ๋ย บัดนี้จงฟังข้า และอย่าพรากจากถ้อยคำแห่งปากของข้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ลูกทั้งหลายเอ๋ย บัดนี้จงฟังเรา และอย่าหันหนีจากถ้อยคำของเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ดังนั้น ลูกๆเอ๋ย ฟัง​เรา​ให้ดี และ​อย่า​ได้​หันเห​ไป​จาก​คำพูด​ทั้งหลาย​ของ​เรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

บุตรชายเอ๋ย บัดนี้จงฟังเรา และอย่าพรากจากถ้อยคำแห่งปากของเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

บุตรทั้งหลายเอ๋ย บัดนี้จงฟังเรา และอย่าพรากจากถ้อยคำแห่งปากของเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ฉะนั้น โอ บุตร ทั้งหลาย เอ๋ย บัดนี้ จง ฟัง เรา และ อย่า พราก จาก ถ้อยคำ แห่ง ปากขอ ง เรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok