A A A A A
สุภาษิต ๕
๒๒
ความบาปชั่วของคนอธรรมดักตัวเขาเอง และเขาก็ติดอยู่กับตาข่ายบาปของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๒
คนชั่วติดกับเพราะบาปของตน และบาปนั้นก็เป็นบ่วงรัดเขาไว้แน่น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๒
ความชั่ว​ที่​เขา​ทำ​เป็น​กับดัก​สำหรับ​ตัว​เขาเอง เขา​ติด​อยู่​กับ​ตาข่าย​แห่ง​ความบาป​ของ​ตัว​เขาเอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๒
ความบาปชั่วของคนชั่วร้ายดักเขาเอง และเขาก็ติดอยู่กับตาข่ายบาปของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๒
ความชั่วช้าของคนชั่วร้ายจะดักเขาเอง และเขาก็จะติดอยู่กับตาข่ายบาปของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๒
ความ ชั่วช้า ของ คน ชั่ว ร้าย จะ ดัก เขา เอง และ เขา ก็ จะ ติด อยู่ กับ ตาข่าย บาป ของ เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok