A A A A A
สุภาษิต ๕
๑๗
จงให้มันเป็นของเจ้าแต่ผู้เดียว และไม่ใช่สำหรับคนแปลกหน้าด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
จงให้มันเป็นของเจ้าแต่ผู้เดียว ไม่ใช่แบ่งปันกับคนแปลกหน้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
ให้​สายน้ำนั้น​เป็น​ของ​เจ้า​แต่​เพียง​ผู้เดียว อย่า​แบ่ง​ปัน​กับ​คนอื่น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
จงให้มันเป็นของเจ้าแต่ผู้เดียว และมิใช่สำหรับคนแปลกหน้าด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
จงให้มันเป็นของเจ้าแต่ผู้เดียว และมิใช่สำหรับคนแปลกหน้าด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
จง ให้ มัน เป็น ของ เจ้า แต่ ผู้ เดียว และ มิ ใช่ สำหรับ คน แปลก หน้า ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok