A A A A A
สุภาษิต ๕
๑๖
ควรหรือที่จะให้น้ำพุของเจ้าไหลเพรื่อออกไปนอกบ้าน? และให้ธารน้ำนั้นไหลไปที่ลานเมือง?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๖
ควรหรือที่จะให้น้ำพุของเจ้าไหลล้นออกไปตามถนน หรือให้ธารน้ำของเจ้าไหลไปยังย่านชุมชน?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๖
ไม่อย่างนั้น ตาน้ำ​ของ​เจ้า​อาจ​จะ​ไหล​นอง​ไป​ตาม​ท้องถนน และ​สายน้ำ​ของ​เจ้า​อาจ​จะ​ไหล​นอง​ไป​ใน​ที่​ลาน​เมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๖
ควรหรือที่จะให้น้ำพุของเจ้าไหลเพรื่อออกไปนอกบ้าน และให้ธารน้ำนั้นไหลไปที่ลานเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๖
จงให้น้ำพุของเจ้าไหลเพรื่อออกไปนอกบ้าน และให้ธารน้ำนั้นไหลไปตามถนน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๖
จง ให้ น้ำพุ ของ เจ้า ไหล กระจาย ออก ไป นอก บ้าน และ ให้ ธาร น้ำ นั้น ไหล ไป ตาม ถนน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok