A A A A A
สุภาษิต ๕
๑๒
และเจ้าพูดว่า “ข้าเกลียดการตีสอนเสียจริงๆ และจิตใจของข้าดูหมิ่นการตักเตือน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
เจ้าจะกล่าวว่า “เราเคยเกลียดการตีสั่งสอนยิ่งนัก! และไม่แยแสคำตักเตือน!
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
แล้ว​เจ้า​จะ​พูด​ว่า “ข้า​เคย​เกลียดชัง​คำ​สั่งสอน และ​ใจ​ข้า​ก็​เหยียด​หยาม​การ​ว่า​กล่าว​ตักเตือน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
และเจ้าว่า “ข้าเคยเกลียดการตีสอนเสียจริงๆ และจิตใจของข้าดูหมิ่นการตักเตือน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
และเจ้าว่า "ข้าเคยเกลียดคำสั่งสอนเสียจริงๆ และจิตใจของข้าดูหมิ่นการตักเตือน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
และ เจ้า ว่า " ข้า เคย เกลียด คำสั่ง สอน เสีย จริงๆ และ จิตใจ ของ ข้า ดูหมิ่น การ ตักเตือน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok