A A A A A
สุภาษิต ๔
๒๕
ให้ดวงตาของเจ้าเพ่งมองไปเบื้องหน้า และให้การจ้องของเจ้าตรงไปข้างหน้าเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๕
จงให้ตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้า จดจ่อแน่วแน่ไม่หันเห
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๕
ขอ​ให้​ตา​ของ​เจ้า​มอง​ตรง​ไป​ข้างหน้า ให้​ดู​หนทาง​ที่​กำลัง​ก้าวไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๕
ให้ตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้า และให้การจ้องของเจ้าตรงไปข้างหน้าเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๕
ให้ตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้า และให้หนังตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้าเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๕
ให้ ตาขอ ง เจ้า มอง ตรง ไป ข้าง หน้า และ ให้ หนัง ตาขอ ง เจ้า มอง ตรง ไป ข้าง หน้า เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok