A A A A A
สุภาษิต ๔
๒๒
เพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ค้นพบ และเป็นพลานามัยแก่กายทุกส่วนของผู้นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๒
เพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบ เป็นพลานามัยแก่ร่างกายทั้งหมดของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๒
เพราะ​คำสอน​เหล่านี้ นำ​ชีวิต​มา​ให้​กับ​คน​ที่​ค้นพบ​พวกมัน มัน​จะ​เยียวยารักษา​ทั้งกาย​และ​ใจ​ของ​คน​ที่​พบ​พวกมัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๒
เพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบ และมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๒
เพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบ และมันเป็นสุขภาพแก่เนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๒
เพราะ มัน เป็น ชีวิต แก่ ผู้ ที่ ค้น พบ และ มัน เป็น สุขภาพ แก่ เนื้อ หนัง ของ ผู้ นั้นทั้ง สิ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok