A A A A A
สุภาษิต ๔
๒๑
อย่าให้มันคลาดสายตาของเจ้า จงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๑
อย่าให้มันคลาดสายตาของเจ้า จงรักษามันไว้ในใจของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๑
อย่า​ปล่อย​ให้​คำพูด​เหล่านี้​เล็ดรอด​ไป​จาก​สายตาเจ้า เก็บรักษา​พวกมัน​ไว้​ใน​ใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๑
อย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้า จงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๑
อย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้า จงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๑
อย่า ให้ มัน หนี ไป จาก สายตา ของ เจ้า จง รักษา มัน ไว้ ภายใน ใจ ของ เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok