A A A A A
สุภาษิต ๔
เพราะข้าให้ภาษิตดีแก่พวกเจ้า อย่าทอดทิ้งคำสอนของข้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เพราะเราให้คำสอนที่ดีแก่เจ้า ดังนั้นอย่าละทิ้งคำสอนของเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เพราะ​เรา​ได้​ให้​คำแนะนำ​ที่​ดี​กับ​เจ้า ดังนั้น​อย่า​ได้​ลืม​คำสอน​ของ​เรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เพราะเราให้ภาษิตดีแก่เจ้า อย่าทอดทิ้งคำสอนของเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เพราะเราให้หลักคำสอนที่ดีแก่เจ้า อย่าละทิ้งกฎเกณฑ์ของเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เพราะ เรา ให้ หลัก คำ สอน ที่ ดี แก่ เจ้า อย่า ละทิ้ง กฎเกณฑ์ ของ เรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok