A A A A A
สุภาษิต ๔
๑๔
อย่าเข้าไปในวิถีของคนอธรรม และอย่าเดินในทางของคนชั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
อย่าย่างกรายเข้าไปในทางของคนชั่ว หรือเดินในทางของคนเลว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
อย่า​เข้า​ไป​ใน​ทาง​ของ​คนชั่ว อย่า​เดิน​ตาม​ทาง​ของ​พวก​คน​ชั่วช้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
อย่าเข้าไปในวิถีของคนชั่วร้าย และอย่าเดินในทางของคนอธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
อย่าเข้าไปในวิถีของคนชั่ว และอย่าเดินในทางของคนชั่วร้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
อย่า เข้าไป ใน วิถี ของ คน ชั่ว และ อย่า เดิน ใน ทาง ของ คน ชั่ว ร้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok