A A A A A
สุภาษิต ๓๑
จงอ้าปากของเจ้า พิพากษาอย่างชอบธรรม จงให้ความยุติธรรมแก่คนยากจนเข็ญใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

จงเป็นปากเป็นเสียงให้พวกเขาและตัดสินอย่างยุติธรรม จงออกบทบัญญัติเพื่อประโยชน์ของผู้ยากไร้และขัดสน”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

อ้า​ปาก​ของ​ลูก พิพากษา​อย่าง​ยุติธรรม และ​ปกป้อง​สิทธิ​ให้​กับ​คน​ยากจน​และ​คนขัดสน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

จงอ้าปากของเจ้า พิพากษาอย่างชอบธรรม รักษาสิทธิของคนจนและคนขัดสนให้คงอยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

จงอ้าปากของเจ้า พิพากษาอย่างชอบธรรม รักษาสิทธิของคนจนและคนขัดสนให้คงอยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

จง อ้า ปากขอ ง เจ้า พิพากษา อย่าง ชอบธรรม รักษา สิทธิ ของ คน จน และ คน ขัดสน ให้ คง อยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok