A A A A A
สุภาษิต ๒๘
คนอธรรมหนีเมื่อไม่มีใครไล่ตาม แต่คนชอบธรรมกล้าหาญอย่างสิงห์หนุ่ม
เมื่อแผ่นดินเกิดจลาจล ก็มีผู้ครอบครองหลายคน แต่โดยอาศัยคนที่มีความเข้าใจและความรู้ แผ่นดินนั้นจะยืนยง
คนยากจนที่ข่มเหงคนจน ก็เหมือนฝนที่ซัดลงมาทำลายพืชผล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

คนชั่วเตลิดหนีแม้ไม่มีใครไล่ตาม แต่คนชอบธรรมอาจหาญดั่งราชสีห์
เมื่อประเทศชาติเกิดกบฏ ก็มีเจ้าขุนมูลนายหลายคน แต่ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจจะรักษาความสงบเรียบร้อยไว้
ผู้ครอบครอง ที่กดขี่คนยากจน ก็เหมือนฝนตกหนักที่ทำลายพืชผล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คน​ชั่วช้า​วิ่ง​หนี ทั้งๆที่​ไม่​มี​ใคร​ไล่ตาม แต่​คนดีนั้น​กล้าหาญ​เหมือน​สิงโต
ชนชาติ​ที่​มี​แต่​การกบฏ​ก็​เปลี่ยน​ผู้นำ​เป็น​ว่า​เล่น แต่​ชนชาติ​ที่​มี​ผู้นำ​ที่​หัวไว​และ​รอบรู้ จะ​มั่นคง
คนจน​ที่​เอา​เปรียบ​พวก​คนจน​ด้วย​กัน ก็​เหมือน​กับ​น้ำ​ฝน​ที่​ไหลเชี่ยว​ไม่​เหลือ​ผลผลิต​ไว้เลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

คนชั่วร้ายก็หนีเมื่อไม่มีใครไล่ตาม แต่คนชอบธรรมก็กล้าหาญอย่างสิงห์หนุ่ม
เมื่อแผ่นดินทรยศ ก็มีผู้ครอบครองเพิ่มขึ้น แต่ด้วยคนที่มีความเข้าใจและความรู้ เสถียรภาพของแผ่นดินนั้นจะยั่งยืนนาน
คนยากจนที่บีบบังคับคนยากจน ก็เหมือนฝนที่ซัดลงมา แต่ไม่ให้อาหาร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

คนชั่วร้ายก็หนีเมื่อไม่มีใครไล่ตาม แต่คนชอบธรรมก็กล้าหาญอย่างสิงโต
เมื่อแผ่นดินละเมิดก็มีผู้ครอบครองเพิ่มขึ้น แต่ด้วยคนที่มีความเข้าใจและความรู้ เสถียรภาพของแผ่นดินนั้นจะยั่งยืนนาน
คนยากจนที่บีบบังคับคนยากจนก็เหมือนฝนที่ซัดลงมา แต่ไม่ให้อาหาร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

บำเหน็จ ต่างๆ ของ คน ชอบธรรม คน ชั่ว ร้าย ก็ หนี เมื่อ ไม่ มี ใคร ไล่ ตาม แต่ คน ชอบธรรม ก็ กล้า หาญ อย่าง สิงโต
เมื่อ แผ่นดิน ละเมิด ก็ มี ผู้ ครอบครอง เพิ่ม ขึ้น แต่ ด้วย คน ที่ มีค วาม เข้าใจ และ ความ รู้ เสถียรภาพ ของ แผ่นดิน นั้น จะ ยั่งยืน นาน
คน ยากจน ที่ บีบบังคับ คน ยากจน ก็ เหมือน ฝน ที่ ซัด ลง มา แต่ ไม่ ให้ อาหาร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok