A A A A A
สุภาษิต ๒๘
ถ้าผู้ใดไม่ฟังธรรมบัญญัติ แม้คำอธิษฐานของเขาก็เป็นที่น่าสะอิดสะเอียน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

คนที่ปิดหูไม่ยอมฟังคำสั่งสอน แม้แต่คำอธิษฐานของเขาก็น่าชิงชัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ถ้า​ใคร​หันหู​ไป​จาก​กฎ​ของ​พระเจ้า พระองค์​ก็​จะ​ขยะแขยง แม้แต่​จะ​ฟัง​คำ​อธิษฐาน​ของ​เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ถ้าผู้ใดไม่ฟังพระบัญญัติ แม้คำอธิษฐานของเขาก็เป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ถ้าผู้ใดหันใบหูไปเสียจากการฟังพระราชบัญญัติ แม้คำอธิษฐานของเขาก็เป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ถ้า ผู้ ใด หัน ใบ หู ไป เสีย จาก การ ฟัง พระราชบัญญัติ แม้ คำ อธิษฐาน ของ เขา ก็ เป็น สิ่ง ที่ น่า สะอิดสะเอียน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok