A A A A A
สุภาษิต ๒๘
เมื่อแผ่นดินเกิดจลาจล ก็มีผู้ครอบครองหลายคน แต่โดยอาศัยคนที่มีความเข้าใจและความรู้ แผ่นดินนั้นจะยืนยง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เมื่อประเทศชาติเกิดกบฏ ก็มีเจ้าขุนมูลนายหลายคน แต่ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจจะรักษาความสงบเรียบร้อยไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ชนชาติ​ที่​มี​แต่​การกบฏ​ก็​เปลี่ยน​ผู้นำ​เป็น​ว่า​เล่น แต่​ชนชาติ​ที่​มี​ผู้นำ​ที่​หัวไว​และ​รอบรู้ จะ​มั่นคง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เมื่อแผ่นดินทรยศ ก็มีผู้ครอบครองเพิ่มขึ้น แต่ด้วยคนที่มีความเข้าใจและความรู้ เสถียรภาพของแผ่นดินนั้นจะยั่งยืนนาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เมื่อแผ่นดินละเมิดก็มีผู้ครอบครองเพิ่มขึ้น แต่ด้วยคนที่มีความเข้าใจและความรู้ เสถียรภาพของแผ่นดินนั้นจะยั่งยืนนาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เมื่อ แผ่นดิน ละเมิด ก็ มี ผู้ ครอบครอง เพิ่ม ขึ้น แต่ ด้วย คน ที่ มีค วาม เข้าใจ และ ความ รู้ เสถียรภาพ ของ แผ่นดิน นั้น จะ ยั่งยืน นาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok