A A A A A
สุภาษิต ๒๘
๑๘
คนที่ดำเนินชีวิตอย่างไร้ตำหนิจะได้รับการช่วยกู้ แต่คนคดโกงในทางของเขาจะล้มลงอย่างฉับพลัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
คนที่ดำเนินชีวิตอย่างไร้ตำหนิจะได้รับการอุ้มชู แต่คนที่เดินอยู่ในทางคดโกงจะตกลงไปในหลุมลึก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
คน​ที่​เดิน​ใน​ทาง​สัตย์ซื่อ จะ​ปลอดภัย แต่​คน​ที่​เดิน​ใน​ทาง​คดโกง จะ​ล้มลง​อย่าง​ฉับพลัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
บุคคลที่ดำเนินในความสัตย์ซื่อจะได้รับการช่วยกู้ แต่คนที่มีเล่ห์กระเท่ห์ในทางของเขาเองจะตกในหลุม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
บุคคลที่ดำเนินในความเที่ยงธรรมจะได้รับการช่วยให้รอด แต่คนที่มีเล่ห์กะเท่ห์ในทางทั้งหลายของเขาเองจะตกทันที
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
บุคคล ที่ ดำเนิน ใน ความ เที่ยงธรรม จะ ได้ รับ การ ช่วย ให้ รอด แต่ คน ที่ มี เล่ห์ กะ เท่ห์ ใน ทาง ทั้งหลาย ของ เขา เอง จะ ตก ทันที
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok