A A A A A
สุภาษิต ๒๘
๑๐
คนที่นำคนเที่ยงธรรมหลงเข้าไปในทางชั่ว ก็จะตกลงในหลุมของเขาเอง แต่คนดีพร้อมจะได้รับสิ่งดีเป็นมรดก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
ผู้ที่พาคนเที่ยงธรรมไปในทางชั่ว จะตกลงในกับดักของตัวเอง แต่ผู้ที่ไร้ตำหนิจะได้รับสิ่งดีเป็นมรดก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
คน​ที่​ชักจูง​ให้​คน​ดี​หลง​ไป​ใน​ทาง​ชั่ว คนนั้น​ก็​จะ​ตกลง​ไป​ใน​หลุม​กับดัก​ของ​ตัวเอง แต่​คน​ที่​บริสุทธิ์นั้น ก็​จะ​ได้รับ​สิ่ง​ที่​ดีๆ​เป็น​มรดก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
บุคคลผู้นำคนเที่ยงธรรมเข้าไปในทางชั่ว ก็จะตกลงในหลุมของเขาเอง แต่คนที่ปราศจากตำหนิจะมีมรดกอย่างดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
บุคคลผู้นำคนชอบธรรมเข้าไปในทางชั่ว ก็จะตกลงในหลุมของเขาเอง แต่คนเที่ยงธรรมจะมีสิ่งของอย่างดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
บุคคล ผู้ นำ คน ชอบธรรม เข้าไป ใน ทาง ชั่ว ก็ จะ ตกลง ใน หลุม ของ เขา เอง แต่ คน เที่ยงธรรม จะ มี สิ่งของ อย่าง ดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok