A A A A A
สุภาษิต ๒๖
อย่าตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา เกรงว่าเจ้าจะเป็นเหมือนเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

อย่าตอบคนโง่ด้วยความโง่ของเขา มิฉะนั้นเจ้าเองจะเป็นเหมือนเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เมื่อ​คนโง่​พูด​อะไร​โง่ๆ​อย่า​ไป​ตอบ ไม่​อย่างนั้น​จะ​เป็น​เหมือน​เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

อย่าตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา เกรงว่าเจ้าเองจะเป็นเหมือนเขาเข้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

อย่าตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา เกรงว่าเจ้าเองจะเป็นเหมือนเขาเข้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

อย่า ตอบ คน โง่ ตาม ความ โง่ ของ เขา เกรง ว่า เจ้า เอง จะ เป็น เหมือน เขา เข้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok