A A A A A
สุภาษิต ๒๖
๒๗
คนที่ขุดหลุมพรางจะตกลงไปเอง คนที่กลิ้งก้อนหินขึ้นไป มันจะกลิ้งกลับมาทับเขาเอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๗
ผู้ใดขุดหลุมพราง ผู้นั้นจะตกลงไปเอง ผู้ใดกลิ้งหินออกมา มันจะกลิ้งกลับไปทับผู้นั้นเอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๗
คน​ที่​ขุด​หลุม​พราง​จะ​ตกลง​ไป​เอง คน​ที่​พยายาม​กลิ้ง​หิน​ใส่​คนอื่น มัน​จะ​กลิ้ง​กลับ​มา​ทับ​เขา​เอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๗
บุคคลที่ขุดหลุมพราง เขาจะตกลงไปเอง ผู้ใดให้ก้อนหินกลิ้งมา มันจะกลับทับเขาเอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๗
บุคคลที่ขุดหลุมพราง เขาจะตกลงไปเอง ผู้ใดให้ก้อนหินกลิ้งมา มันจะกลับทับเขาเอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๗
บุคคล ที่ ขุด หลุมพราง เขา จะ ตกลง ไป เอง ผู้ ใด ให้ ก้อน หิน กลิ้ง มา มัน จะ กลับ ทับ เขา เอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok