A A A A A
สุภาษิต ๒๖
๒๕
เมื่อน้ำเสียงเขาเหมือนมีเมตตาจิต ก็อย่าเชื่อเขา เพราะมีสิ่งน่าเกลียดน่าชังร้อยแปด ในใจเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๕
ถึงจะพูดจาน่าฟัง ก็อย่าไปไว้ใจเขา เพราะในใจของเขาเต็มไปด้วยความชั่วร้ายที่น่าชิงชัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๕
ถ้า​เขา​พูด​สุภาพ​เรียบร้อย อย่า​ไป​หลงเชื่อ เพราะ​ใจ​ของ​เขา​มีแต่​เรื่อง​ชั่วช้า​น่าขยะแขยง​ร้อยแปด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๕
เมื่อเขาพูดอย่างใจกรุณาอย่าเชื่อเขา เพราะมีสิ่งน่าเกลียดน่าชังร้อยแปดอยู่ในใจของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๕
เมื่อเขาพูดจาไพเราะน่าฟังอย่าเชื่อเขา เพราะมีสิ่งน่าเกลียดน่าชังเจ็ดอย่างอยู่ในใจของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๕
เมื่อ เขา พูด จา ไพเราะ น่า ฟัง อย่า เชื่อ เขา เพราะ มี สิ่ง น่า เกลียด น่า ชัง เจ็ด อย่าง อยู่ ใน ใจ ของ เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok