A A A A A
สุภาษิต ๒๒
๒๙
เจ้าเห็นคนที่มีฝีมือในงานของเขาหรือ? เขาจะยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ทั้งหลาย ไม่ใช่ยืนต่อหน้าสามัญชน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๙
เจ้าเห็นคนที่เชี่ยวชาญในงานของตนไหม? เขาจะได้รับใช้กษัตริย์ เขาจะไม่ต้องทำงานให้กับคนสามัญ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๙
เจ้า​เห็น​คน​ที่​ชำนาญ​งานนั้น​ไหม เขา​จะ​ได้​ยืน​รับใช้​พวก​กษัตริย์ ไม่ใช่​ชาวบ้าน​ธรรมดา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๙
เจ้าเห็นคนที่มีฝีมือในงานของเขาหรือ เขาจะได้เข้าเฝ้าพระราชา เขาจะยืนอยู่ต่อหน้าคนที่มีชื่อเสียง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๙
เจ้าเห็นคนที่ขยันในงานของเขาหรือ เขาจะได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ เขาจะไม่ยืนอยู่ต่อหน้าคนต่ำต้อย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๙
เจ้า เห็น คน ที่ ขยัน ใน งาน ของ เขา หรือ เขา จะ ได้ เข้าเฝ้า กษัตริย์ เขา จะ ไม่ ยืน อยู่ ต่อหน้า คน ต่ำต้อย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok