A A A A A
สุภาษิต ๒๒
๒๗
ถ้าเจ้าไม่มีอะไรชำระหนี้ เขาก็จะมายึดที่นอนไปจากเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๗
หากเจ้าไม่มีจะจ่ายให้ แม้ที่นอนก็ยังจะถูกกระชากไปจากหลังของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๗
ทำไม​จะ​ต้อง​เสี่ยง​ให้​คน​อื่น​มา​ยึด​เตียง​ที่​เจ้า​นอน เมื่อ​เจ้า​ไม่​มี​ปัญญา​จ่าย​หนี้นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๗
ถ้าเจ้าไม่มีอะไรชำระเขา ทำไมจึงควรให้เขาเอาที่นอนไปจากใต้ตัวเจ้าเล่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๗
ถ้าเจ้าไม่มีอะไรชำระเขา ทำไมจึงควรให้เขาเอาที่นอนไปจากใต้ตัวเจ้าเล่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๗
ถ้า เจ้า ไม่ มี อะไร ชำระ เขา ทำไม จึง ควร ให้ เขา เอา ที่นอน ไป จาก ใต้ ตัว เจ้า เล่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok