A A A A A
สุภาษิต ๒๒
๒๔
อย่าเป็นเพื่อนกับคนเจ้าโทโส หรือคบหากับคนขี้โมโห
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๔
อย่าผูกมิตรกับคนใจร้อน อย่าคบหากับคนที่ฉุนเฉียวง่าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๔
อย่า​ได้​เป็น​เพื่อน​กับ​คน​ที่​ขี้โมโห หรือ​คบค้า​กับ​คน​ฉุนเฉียว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๔
อย่าเป็นมิตรกับคนที่มักโกรธ หรือไปกับคนขี้โมโห
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๔
อย่าเป็นมิตรกับคนที่มักโกรธ หรือไปกับคนขี้โมโห
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๔
อย่า เป็น มิตร กับ คน ที่ มัก โกรธ หรือ ไป กับ คน ขี้ โมโห
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok