A A A A A
สุภาษิต ๒๒
๒๒
อย่าปล้นคนจน เพราะเขาเป็นคนจน และอย่าบีบคั้นคนเข็ญใจที่ประตูเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๒
อย่าขูดรีดคนจน เพราะเขาจนอยู่แล้ว และอย่าบีบคั้นคนขัดสนในศาล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๒
อย่า​ได้​ขโมย​จาก​คนจน​เพราะ​มัน​ง่าย และ​อย่า​ได้​เอาเปรียบ​คน​เดือด​ร้อน​ที่​ศาล​ตรง​ลาน​เมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๒
อย่าปล้นคนยากจน เพราะเขาเป็นคนยากจน หรือบีบคั้นคนทุกข์ใจที่ประตูเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๒
อย่าปล้นคนยากจน เพราะเขาเป็นคนยากจน หรือบีบคั้นคนทุกข์ใจที่ประตูเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๒
อย่า ปล้น คน ยากจน เพราะ เขา เป็น คน ยากจน หรือ บีบคั้น คน ทุกข์ ใจ ที่ ประตู เมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok