A A A A A
สุภาษิต ๒๒
๑๓
คนเกียจคร้านพูดว่า “มีสิงโตอยู่ข้างนอก ข้าจะถูกฆ่ากลางลานเมือง”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๓
คนเกียจคร้านพูดว่า “มีสิงโตอยู่ข้างนอก!” “ฉันจะถูกมันฆ่ากลางถนน!”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๓
คน​ขี้เกียจ​ร้อง​ว่า “มี​สิงโต​อยู่​ข้าง​นอก ฉัน​อาจ​ถูก​ฆ่า​ตาย​อยู่​ที่​กลาง​ถนนนั้น”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๓
คนเกียจคร้านกล่าวว่า “มีสิงห์อยู่ข้างนอก ข้าจะถูกฆ่าที่ลานเมือง”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๓
คนเกียจคร้านกล่าวว่า "มีสิงโตอยู่ข้างนอก ข้าจะถูกฆ่าตามถนน"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๓
คน เกียจคร้าน กล่าว ว่า " มี สิงโต อยู่ ข้าง นอก ข้า จะ ถูก ฆ่า ตาม ถนน "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok