A A A A A
สุภาษิต ๒๒
๑๒
พระเนตรของพระยาห์เวห์เฝ้ารักษาความรู้ แต่พระองค์ทรงทำลายถ้อยคำของคนไร้ความเชื่อเสีย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
พระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปกป้องความรู้ แต่ทรงลบล้างถ้อยคำของคนไม่ซื่อสัตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
ดวงตา​ของ​พระยาห์เวห์​เฝ้าดูแล​ความจริง แต่​พระองค์​ทำลาย​คำพูด​ต่างๆ​ของ​คนชั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
พระเนตรของพระเจ้าเฝ้าอยู่เหนือความรู้ แต่พระองค์ทรงคว่ำถ้อยคำของคนไร้ความเชื่อเสีย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
พระเนตรพระเยโฮวาห์เฝ้าอยู่เหนือความรู้ แต่พระองค์ทรงคว่ำถ้อยคำของคนละเมิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
พระ เนตร พระ เยโฮ วาห์เฝ้า อยู่ เหนือ ความ รู้ แต่ พระองค์ ทรง คว่ำ ถ้อยคำ ของ คน ละเมิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok