A A A A A
สุภาษิต ๒๑
พระทัยพระราชาเหมือนธารน้ำในพระหัตถ์พระยาห์เวห์ พระเจ้าจะทรงชักนำไปทางไหนก็ตามแต่จะโปรด
ทางทุกสายของมนุษย์ก็ถูกต้องในสายตาของเขาเอง แต่พระยาห์เวห์ทรงตรวจดูจิตใจ
การประพฤติชอบธรรมและยุติธรรม เป็นที่โปรดปรานแด่พระยาห์เวห์มากกว่าเครื่องบูชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

พระทัยของกษัตริย์อยู่ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนธารน้ำไหล ซึ่งพระเจ้าทรงนำไปสู่คนทั้งปวงที่พระองค์พอพระทัย
ทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็ดูถูกต้องในสายตาของเขา แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประเมินจิตใจ
การทำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม เป็นที่ปรารถนาขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่าเครื่องบูชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

จิตใจ​ของ​กษัตริย์​ที่​อยู่​ใน​มือ​ของ​พระยาห์เวห์​เป็น​เหมือน​ร่องน้ำ พระองค์​จะ​หัน​มัน​ไป​ทาง​ไหน​ก็​ได้ แล้ว​แต่​พระองค์
มนุษย์​เห็น​ว่า​ทุกอย่าง​ที่​เขา​ทำนั้น​ถูกต้อง แต่​พระยาห์เวห์​ตัดสิน​ที่​จิตใจ
พระยาห์เวห์​อยาก​ให้​คน​ทำ​ใน​สิ่ง​ที่​ถูกต้อง​และ​ยุติธรรม มาก​กว่า​อยาก​ได้​เครื่อง​บูชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พระทัยพระราชาเป็นเหมือนธารน้ำในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระเจ้าจะหันไปไหนๆ ตามแต่พระองค์ทรงโปรด
ทางของคนทุกทางก็ถูกต้องในสายตาของตน แต่พระเจ้าทรงชั่งใจ
ที่จะกระทำความชอบธรรมและความยุติธรรม ก็เป็นที่โปรดปรานแด่พระเจ้ามากกว่าเครื่องสักการบูชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พระทัยกษัตริย์เป็นเหมือนธารน้ำในพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จะหันไปไหนๆตามแต่พระองค์ทรงโปรด
ทางของคนทุกทางก็ถูกต้องในสายตาของตนเอง แต่พระเยโฮวาห์ทรงพินิจดูจิตใจ
ที่จะกระทำความเที่ยงธรรมและความยุติธรรมก็เป็นที่โปรดปรานแด่พระเยโฮวาห์มากกว่าเครื่องสักการบูชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ทาง แห่ง สันติภาพ และ ความ สำเร็จ พระทัย กษัตริย์ เป็น เหมือน ธาร น้ำ ใน พระ หัตถ์ ของ พระ เยโฮวาห์ พระ เยโฮ วาห์จะ หัน ไป ไหน ๆ ตาม แต่ พระองค์ ทรง โปรด
ทาง ของ คน ทุก ทาง ก็ ถูก ต้อง ใน สายตา ของ ตน เอง แต่ พระ เยโฮ วาห์ทรง พินิจ ดู จิตใจ
ที่ จะ กระทำ ความ เที่ยงธรรม และ ความ ยุติธรรม ก็ เป็น ที่ โปรดปราน แด่ พระ เยโฮ วาห์มาก กว่า เครื่อง สัก การ บูชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok