A A A A A
สุภาษิต ๒๑
การได้ทรัพย์มาด้วยลิ้นมุสา ก็คือหมอกที่จางหายและกับดักแห่งความตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ทรัพย์สินที่ได้มาจากลิ้นโป้ปด คือหมอกควันที่จางหาย และกับดักมรณะ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ความ​ร่ำรวย​ที่​ได้​จาก​ลิ้น​ที่​ปลิ้นปล้อน จะ​จาง​ไป​อย่าง​รวดเร็ว​เหมือน​หมอก เป็น​กับดัก​แห่ง​ความตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

การได้คลังทรัพย์มาด้วยลิ้นมุสา ก็คือการไล่จับของอนิจจังจนติดบ่วงความตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

การได้คลังทรัพย์มาด้วยลิ้นมุสาก็คือความอนิจจังที่เคลื่อนไปๆมาๆของคนที่เสาะหาความตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

การ ได้ คลัง ทรัพย์ มา ด้วย ลิ้น มุสา ก็ คือ ความ อนิจจัง ที่ เคลื่อน ไปๆ มาๆ ของ คน ที่ เสาะ หาความ ตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok