A A A A A
สุภาษิต ๒๑
๒๙
คนอธรรมทำให้หน้าของตนด้านไป แต่คนเที่ยงธรรมพิเคราะห์ดูทางของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๙
คนชั่วดื้อดึงถือดี ส่วนคนเที่ยงธรรมไตร่ตรองถึงวิถีทางของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๙
คนชั่ว​แสร้ง​ทำ​ตัว​ว่า​ข้า​แน่ แต่​คน​ซื่อสัตย์​สำรวจ​ทาง​ของ​ตัวเอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๙
คนชั่วร้ายทำให้หน้าของตนด้านไป แต่คนเที่ยงธรรม พิเคราะห์ดูทางของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๙
คนชั่วร้ายทำให้หน้าของตนด้านไป แต่คนเที่ยงธรรมพิเคราะห์ดูทางของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๙
คน ชั่ว ร้าย ทำให้ หน้า ของ ตน ด้าน ไป แต่ คน เที่ยงธรรม พิเคราะห์ ดู ทาง ของ ตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok