A A A A A
สุภาษิต ๒๑
๒๕
ความอยากของคนเกียจคร้านฆ่าตัวเขาเอง เพราะมือของเขาไม่ยอมทำงาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๕
ความอยากของคนเกียจคร้านฆ่าตัวเขาเอง เพราะเขาไม่ยอมลงมือทำงาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๕
คน​ขี้เกียจ​จะ​อด​ตาย เพราะ​มือ​ของ​เขา​ไม่​ยอม​ทำ​งาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๕
ความปรารถนาของคนเกียจคร้านฆ่าตัวเขาเอง เพราะมือของเขาปฏิเสธไม่ทำงาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๕
ความปรารถนาของคนเกียจคร้านฆ่าตัวเขาเอง เพราะมือของเขาปฏิเสธไม่ทำงาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๕
ความ ปรารถนา ของ คน เกียจคร้าน ฆ่า ตัว เขา เอง เพราะ มือ ของ เขา ปฏิเสธ ไม่ ทำ งาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok