A A A A A
สุภาษิต ๒๑
ทางทุกสายของมนุษย์ก็ถูกต้องในสายตาของเขาเอง แต่พระยาห์เวห์ทรงตรวจดูจิตใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็ดูถูกต้องในสายตาของเขา แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประเมินจิตใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

มนุษย์​เห็น​ว่า​ทุกอย่าง​ที่​เขา​ทำนั้น​ถูกต้อง แต่​พระยาห์เวห์​ตัดสิน​ที่​จิตใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ทางของคนทุกทางก็ถูกต้องในสายตาของตน แต่พระเจ้าทรงชั่งใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ทางของคนทุกทางก็ถูกต้องในสายตาของตนเอง แต่พระเยโฮวาห์ทรงพินิจดูจิตใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ทาง ของ คน ทุก ทาง ก็ ถูก ต้อง ใน สายตา ของ ตน เอง แต่ พระ เยโฮ วาห์ทรง พินิจ ดู จิตใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok